top of page

חטיבת הביניים

קריית החינוך פנורמי.jpg

תפיסה חינוכית

בחטיבת הביניים אנו מובילים תקשורת מיטבית וחיזוק מערכות יחסים. לתפיסתנו, כישורים חברתיים ומיומנויות של הלומדים.ות בתחום האינטראקציות החברתיות, למידה חדשנית ועכשווית יובילו לכך שתלמידינו.תינו ישיגו את היעדים האישיים שלהם.ן לצד היעדים הקהילתיים והחברתיים.
המציאות בה הניתוק והניכור גוברים בחברה הישראלית יחד עם התרחבותן של פערים בין קבוצות בחברה מחייב אותנו כמנהיגות חינוכיות להתמודד עם אתגרים אלו על ידי פיתוח וחינוך ההון האנושי והחברתי. 

במהלך השנתיים האחרונות פיתחנו שיטות הערכה ותכניות המקדמות מיומנויות במטרה להתאים את בית הספר למציאות המשתנה. המודל מקדם מיצוי אישי ומיצוי הפוטנציאל של התלמידים.ות ע"י ראיית הילד.ה ושימוש בטכנולוגיות עכשוויות.

bottom of page