Stuffed School Bag

רשימת ספרים 

לקראת שנת הלימודים הבאה, מפורט להלן רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ג על פי שכבות הגיל. תלמידים.ות אשר לוקחים חלק בפרויקט השאלת ספרים, יקבלו את ערכת הספרים באופן מרוכז. להלן מועדי החלוקה על פי שכבות:

  • נא לעטוף את הספרים, ולשמור עליהם במהלך השנה

השאלת ספרים

שכבה: ח'-ט'
מועד חלוקה: 28.06.22
בין השעות: 08:30-15:00
שכבה: י"ב והשלמות 
מועד חלוקה: 11.07.22
בין השעות: 08:00-12:30
שכבה: י'-י"א
מועד חלוקה: 29.06.22
בין השעות: 08:30-15:00
שכבה: ז'
מועד חלוקה: 14.07.22
בין השעות: 08:00-12:30

רשימת ספרים