top of page
Stuffed School Bag

השאלת ספרים

תלמידי.ות פארק המדע והוריהם.ן,

לקראת שנת הלימודים הבאה, מפורט להלן רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד על פי שכבות הגיל.  תלמידים.ות אשר לוקחים.ות חלק בפרויקט השאלת ספרים, יקבלו את ערכת הספרים באופן מרוכז.

להלן מועדי החלוקה על פי שכבות:

נא לעטוף את הספרים, ולשמור עליהם במהלך השנה

רשימת ספרים 

bottom of page