קריית חינוך "פארק המדע" רואה במצוינות לימודית וערכית את אבני היסוד בחינוך התלמידים

על מנת לממש את מטרות בית הספר, אנו רואים חשיבות ביצירת אוירה מתאימה, בתוך מסגרות ברורות. תקנון בית הספר נועד ליצור תשתית המאפשרת יחסים של כבוד הדדי. גבולות ברורים יסייעו לכל השותפים לתהליך החינוך : תלמידים מורים והורים, לקיים את התהליך החינוכי ולממש את מטרות החינוך

 

1. הופעה חיצונית ותלבושת אחידה 

כל תלמיד של קריית החינוך "פארק המדע" הנו שגריר המייצג את בית הספר, ועל כן עליו להגיע בהופעה נאותה ההולמת מוסד חינוכי. כל חריגה מההופעה הנדרשת תיחשב כהפרת משמעת.

על התלמידים להופיע לבית הספר בתלבושת מלאה הכוללת:

בקיץ: חולצה חלקה ועליה סמל בית הספר. מכנסיים קצרים/חצאית המגיעים עד לקו הברך ("אמצע הירך") לפחות.

בחורף: עליונית חלקה לחלוטין ומתחתיה חולצה ועליה סמל בית הספר - חובה.

ניתן להגיע בג'קט ג'ינס.

ניתן להגיע בתלבושת ייצוגית של תנועת הנוער/מד"א.

 תלבושת ספורט: חולצה חלקה עם סמל בית הספר מכנסי ספורט, נעלי התעמלות.

בימי חג/ בטקסים על התלמיד להופיע בחולצה לבנה עם סמל בית  הספר.

חל איסור על הופעה עם כפכפים, צבעי שיער ותספורת חריגים, חולצות בטן וגופיות.  ניתן למרוח  לק בצבעים טבעיים ולהתאפר באיפור שאינו מוגזם. מטעמי בטיחות אין לענוד עגילים תלויים גדולים.

נוהל הטיפול במקרה של הופעה בלתי הולמת:  אירוע ראשון : תתקיים שיחה עם התלמיד. האירוע יתועד בסמארט סקול. החל מהאירוע החמישי יורד ציון בהתנהגות. 

*** בכל מקרה של הופעה שלא בתלבושת בית הספר, תתאפשר מניעת השתתפות בשיעור ובפעילות.

 

2. דרכי הגעה לבית הספר:

בעת הגעת ההסעות בבוקר, ובשעת יום הלימודים בסוף יום הלימודים, הכניסה לבית הספר תתאפשר משער הכניסה הצמוד לחניית האוטובוסים.

 

א. תקנות שימוש באופניים חשמליים (מתוך חוזר מנכ"ל):

הגעה לבית הספר באופניים חשמליים מותרת  מגיל 16 בלבד. לתלמידים הרשאים להגיע באופניים חשמליים יונפק אישור מיוחד, על התלמיד להציג לשומר אישור זה עם כניסתו לבית הספר.

על התלמידים חלה חובת חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים.

עם כניסת התלמיד לשטח בית הספר, האופניים יונחו ויינעלו במתקן מסודר לאופניים.

חל איסור לנוע עם אופניים חשמליים בשטח בית הספר.

הסוללה תישאר צמודה לאופניים בלבד. חל איסור לנוע בשטח בית הספר עם סוללה של אופניים.

לא תתאפשר הכנסת אופניים או אופניים חשמליים לחצר ביה"ס לתלמידים אשר רוכבים ללא קסדה.

ביה"ס אינו אחראי בשום צורה שהיא לאבדן/ נזק / גניבה של אופניים או חלקים מהם.

אין לקשור אופניים לאופניים של הזולת. במקרה כזה, השרשרת הקושרת תיחתך על מנת לשחרר את האופניים.

 

ב. התנהגות בהסעות

יש להגיע לתחנת האיסוף בזמן שנקבע.

יש לעמוד הרחק משפת המדרכה ולהמתין עד שרכב ההסעה יגיע, יעצור ויפתח את הדלת הקדמית.

יש להקפיד על עלייה מסודרת להסעה. יש להקפיד להיחגר בחגורות בטיחות ולהישמע להוראות הנהג.

בתום יום הלימודים יש להמתין להסעות בצורה מסודרת בתחנות האוטובוס.

מידע שיגיע לבית הספר מכל גורם שהוא על אירועים חריגים בזמן ההסעה, בזמן ההמתנה להסעה או בזמן הירידה מההסעה יטופל בהתאם לתקנון המשמעת של בית הספר.

 

3. תפקוד בזמן השיעור:

 

עם הצלצול, יש להיכנס לכיתות ולהמתין למורה בכיתה.

יש להוציא את חומרי הלימוד מהלוקר לפני תחילת יום הלימודים. אין להוציא במהלך השיעור.

יש להישמע להוראות המורה בכיתה בזמן השיעור.

אכילה ושתייה : האכילה מותרת בזמן ההפסקות. בעת בחינה או בוחן תותר אכילה על פי שיקול דעתו של המורה. שתיית מים מותרת מבקבוק אישי בלבד, ולא תינתן אפשרות יציאה מהשיעור לשם כך.

 

שימוש בטכנולוגיה בזמן שיעור (טלפונים ניידים וכו'):

שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור, אלא אם ניתנה הנחייה לפעילות חינוכית-לימודית מוגדרת על ידי הצוות החינוכי.

ככלל, יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי ואין להציבו על השולחן בכיתה אלא אם ניתנה הנחייה לפעילות חינוכית-לימודית מוגדרת על ידי הצוות החינוכי.

השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות.

צילום או הקלטה בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסורים בהחלט. אין לצלם אדם שלא בידיעתו ושלא בהסכמתו.

מסיבות בריאותיות, אין להטעין את הטלפונים הניידים או כל מכשיר נייד אחר בכיתה.

בית הספר אינו אחראי על נזק שייגרם למכשיר, אובדן או גניבה.

נוהל הטיפול במקרה של שימוש חוזר בטלפון נייד בזמן שיעור (הצבת הטלפון על השולחן, קבלת שיחות, שליחה וקבלה של מסרונים וכו') :

בפעם הראשונה:  המורה המקצועי יקיים שיחת בירור עם התלמיד, ויעדכן את מחנך הכיתה.

בפעם השנייה: המורה המקצועי יעדכן את הורי התלמיד ואת מחנך הכיתה. אם המחנך יודע על מקרים נוספים של שימוש בטלפון נייד ללא אישור, הוא רשאי להמשיך את הטיפול המשמעתי באופן המדורג הבא:

החל מהפעם השלישית של שימוש בטלפון נייד ללא אישור: המכשיר יופקד במזכירות בית הספר במקום קבוע, נעול ובטוח, תוך שמירה על צנעת הפרט (ראו חוזר מנכ"ל "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך", חלק ה' : שימוש בטכנולוגיה אישית בפעילויות פנים וחוץ בית ספריות). המורה המקצועי יעדכן את מחנך הכיתה ואת הורי התלמיד. החזרת המכשיר תעשה בסוף יום הלימודים לידי התלמיד.  אם המקרה יחזור על עצמו, המכשיר יוחזר לידי הורי התלמיד. 

מעל 5 פעמים: זימון ההורים לשיחה, הורדת ציון בהתנהגות.

 

4. נוכחות ועמידה בזמנים:

א. איחורים:

ההגעה בזמן לכל שיעור חשובה על מנת לאפשר למידה. כל איחור יהווה הפרה של מהלכו התקין של השיעור.

תלמיד/ה שיגיע/תגיע לשיעור לאחר שהמורה נכנס לכיתה יחשב/תחשב כמאחר/ת והאיחור יירשם בסמארט סקול.

נוהל טיפול באיחורים:

אירוע ראשון : שיחה עם מחנך הכיתה/ המורה המקצועי.

החל מהאיחור השלישי: עדכון הורים ע"י מחנך הכיתה.

החל מהאיחור הרביעי: זימון ההורים והתלמיד לשיחה עם מחנך הכיתה ורכז השכבה.

החל מ-7 איחורים הורדת ציון בהתנהגות ועדכון קצינת ביקור סדיר.

 

***כמו כן, בכל מקרה, בהתאם להחלטת הצוות החינוכי, תלמיד שיאחר לשיעור מעל 15 דקות  יתבקש להישאר שעה נוספת עם סיום יום הלימודים על מנת לבצע משימה לימודית להשלמת החומר הנלמד על התלמיד לחתום במזכירות לפני עזיבתו את בית הספר.

 

 

ב. היעדרויות

ההשתתפות בכל השיעורים היא חובה. בקריית החינוך  מופעלת "שיטת המנות" כפי שמחייב חוזר מנכ"ל של משרד החינוך ("הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי")  ולפיה תלמיד שייעדר משיעוריו ייפגע ציונו ותלמיד שייעדר 30% משיעוריו, לא תוכר לו שנת הלימודים.

עם זאת יש היעדרויות שבת הספר מכיר בהן כמוצדקות ואינו מחשב בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל מחצית, כמפורט בחוזר מנכ"ל.

היערות תחשב מוצדקת במקרים הבאים (את האישורים יש למסור למחנך הכיתה על מנת שיצדיק את החיסור במערכת הסמארט סקול) :

א.   היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים (היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית; ראה הסבר בהמשך)

          ב.   היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד

          ג.   היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון

          ד.   היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר

          ה.   היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכד

          ו.    היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת)

          ז.    היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים)

          ח.   היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא)

          ט.   היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

3.3     בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה

חישוב הורדת ציון על פי שיטת המנות:

 

על התלמיד להופיע לכל השעות הפרטניות אליהן שובץ.

אין לשוטט בשטח בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור.

בכל מקרה אין לצאת מביה"ס במהלך יום הלימודים. שער ביה"ס יהיה נעול לכל אורך יום הלימודים ע"פ תקנות חוזר מנכ"ל.

תלמיד המבקש להשתחרר מביה"ס במהלך יום הלימודים חייב לקבל אישור  ממחנך הכיתה או מרכזת השכבה, ובהיעדרם מהסגנית או ממנהלת בית הספר. יש ליידע את המורה המקצועי המלמד באותה השעה.

יציאה משטח ביה"ס לפני תום השעה הרביעית מחייבת אישור וליווי של הורה או מבוגר מטעמו.

 יציאת התלמיד מבית הספר לפני תום יום הלימודים תתאפשר לאחר קבלת  אישור חתום בכתב ממזכירות בית הספר.

כל פעילויות מחוץ לכותלי ביה"ס מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים המחייבת, ולכן ההשתתפות בה חובה. היעדרות כזאת כמוה כהיעדרות  מיום הלימודים. אי לכך, הנעדרים יהיו חייבים בהצגת אישור מתאים ובהגשת העבודה בנושא הפעילות.

בהוראת משרד החינוך אין לאשר נסיעות לחו"ל על חשבון ימי לימודים. תלמיד שייעדר מבחינה במועד נסיעתו, לא יהיה זכאי למבחן חוזר, חובת השלמת החומר חלה על התלמיד והיעדרותו תחושב בציון הנוכחות כמפורט לעיל .

בהתאם להחלטת הצוות החינוכי, תלמיד שיעדר משיעור יוכל להתבקש לבצע משימה לימודית להשלמת החומר הנלמד.

צבירת חיסורים מרובים תגרור הורדת ציון בהתנהגות. החל מ-15% היעדרות יורד ציון אחד בהתנהגות וכך הלאה.

תלמיד שייעדר מסיבות לא מוצדקות משיעורים בבוקר יום בו מתנהל מבחן, יורדו לו 10 נקודות מציונו במבחן.

 

5. התנהלות במבנה בית הספר:

בזמן ההפסקות ניתן לשהות בקומת הכיתות, בחצר, בקומת החצר התלויה ("קומה מפולשת") ובמגרש הספורט. 

יש להישמע להוראות המורה התורן או כל בעל תפקיד אחר.

ישיבה על מעקות המרפסות ומעקות החצר התלויה מסוכנת, ועל כן היא אסורה.

אין להתכופף מבעד לחלונות.

שהות בחצר התלויה אפשרית רק בזמן ההפסקות. בזמן השיעורים – רק בנוכחות מורה.

יש להיכנס לחדרי השירותים אך ורק על פי השילוט המתאים (שירותי בנים, שירותי בנות ושירותי נכים).

האחריות על ציוד אישי מוטלת על התלמיד. אנו ממליצים לא להביא לביה"ס חפצי ערך.

חדר המורים מיועד לעבודת המורים. וכניסת התלמידים אליו אסורה

אחריות על ניקיון הכיתה וביה"ס מוטלת על כל תלמיד. התורנים יהיו אחראים על שמירת הניקיון בכיתה ובפרוזדור, מתחילת יום הלימודים ועד סיומו.

 

 משחקי כדור:

למען שמירה על ביטחונכם, יש להקפיד על הנהלים הבאים:

אין לשחק בכדור בקומת הכיתות ניתן להביא לבית הספר כדור רך בלבד. כל כדור אחר יוחרם.

שימוש במגרש הספורט:

השימוש במגרש הספורט יתקיים בתורנות שתפורסם מראש, על פי כיתות. תלמידים שאינם רשאים לשחק במגרש ביום מסוים לא יורשו לשחק בו. משחקים בין כיתות יתאפשרו רק במסגרת טורניר שייקבע מראש, ובליווי מורה לחנ"ג.

 

6. התנהגות נאותה:

 התלמידים ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי הסובבים אותם:  מורים, עובדים ותלמידים אחרים. הרמת קול, שימוש במילים בוטות, התחצפות, איומים או אלימות כלפי מורים, עובדים ותלמידים אחרים, תיחשב להפרת משמעת חמורה.

ביטחונם ובטיחותם של התלמידים חשובים לנו. אלימות מכל סוג שהיא פסולה ואסורה לחלוטין. בכל מקרה של אלימות  (אלימות פיסית, אלימות מילולית, אלימות מקוונת  או ונדליזם), תיערך שיחת ברור ודרכי האכיפה יופעלו בהתאם לחומרת המעשה ושיקול דעת של צוות בית הספר:

תתקיים שיחת ברור עם התלמידים המעורבים ועדכון ההורים.

כתיבת עבודה בנושא

המקרה יתועד בתיק האישי.

בהתאם לחומרת המעשה תישקל השעיה מבית הספר או השעיה פנימית.

אירועי אלימות יגררו הורדה בציון ההתנהגות בתעודה.

כל אירוע אלימות חריג יישקל לגופו , ובהתאם לצורך יצורפו לטיפול גורמים פדגוגיים/טיפוליים נוספים ו/או רשויות החוק.

במקרה של ריבוי רישומי הערות בסמארט סקול, המועצה הפדגוגית יכולה לשקול הורדת ציון בהתנהגות.

התנהגות בזמן טיול שנתי/ פעילות חוץ בית ספרית:

על פי חוזר מנכ"ל, במקרים שבהם נשקפת סכנה לביטחון התלמיד ולסביבתו תשקל  התניית השתתפות בסיור/בטיול עתידי בליווי מבוגר, או מניעת השתתפות בפעילות עתידית תוך קביעת פעילות חלופית לתלמיד. (ההורים יעודכנו לפחות 10 ימים מראש). 

על פי חוזר מנכ"ל, באירועים המתרחשים בטיול יוכל מנהל בית הספר להחזיר את התלמידים המעורבים מן הטיול בליווי איש צוות, וזאת בנוסף על הטיפול המשמעתי והחינוכי. אפשרות זו תובא לידיעתם של ההורים והתלמידים בחוזר הטיול שיופץ מראש ואשר ההורים יחתמו עליו.

7. שמירה על רכוש ביה"ס

התלמידים ישמרו על רכוש ביה"ס שנועד לרווחת התלמידים המורים והעובדים בביה"ס. במקרים חריגים , ביה"ס יכול להפעיל דרכי תגובה נוספים, וזאת על פי שיקול דעתו ובהתאם לחוקי משרד החינוך, כולל חיוב  הורי התלמיד/ה בהשתתפות עצמית לתיקון הנזק.

יש לשמור על שלמות ותקינות הציוד בכיתות,  בפינות הישיבה ("פופים")  ושולחנות המשחק. כל פגיעה בציוד זה תטופל משמעתית , התלמיד והוריו יישאו בהוצאות התיקון. 

 

8. איסור עישון בביה"ס ואיסור שתיית אלכוהול

חל איסור מוחלט לעשן בביה"ס, בסביבתו וכן בכל פעילויות ביה"ס השונות. תלמיד שייתפס מעשן יוזמן לשיחה אצל רכזת השכבה, הוריו יעודכנו והאירוע יתועד בתיק האישי. התלמיד יושעה מיום הלימודים וישוב ללמוד אחרי שיחה עם הוריו.

חל איסור חמור על שתיית משקאות אלכוהוליים ועל הכנסתם לבית הספר ולחצר ועל הבאתם לטיולים, לסיורים, למסיבות ולכל פעילות שבית הספר השתתף בארגונה

 

9. לוח מבחנים:

בתחילת כל מחצית יפורסם לוח המבחנים לתלמידים ע"י רכזת השכבה. כל שינוי בלוח המבחנים יתואם מול רכזת השכבה בלבד.

בחטיבת הביניים יתקיימו בכל מחצית 2 אירועי הערכה למקצוע . במתמטיקה ואנגלית יתקיימו 3 מבחנים, מתוכם ייבחרו שני הציונים הגבוהים.  

בכל מקרה, לא יתקיימו יותר משלושה מבחנים בשבוע ולא יתקיים מבחן יום אחרי יום.

ניתן לקיים משימות ממוקדות כחלק מהשיעור.

אין לקיים בוחן פתע או כל אירוע הערכה שלא תואם מראש עם רכזת השכבה.

מועדי ב – בכל רבעון יתקיים מועד ב, מועד ב' מיועד לתלמידים שנעדרו ממבחן (לאחר הצגת אישור מתאים למחנכת הכיתה), או לתלמידים המבקשים לשפר ציון שלילי. כל מקרה אחר יישקל לגופו. שימו לב: ניתן לגשת לבחינה אחת בלבד בכל מועד

 

 

נוהל מועדי  ב'

מטרת מועד זה היא לאפשר לתלמיד השלמת בחינות מהן נעדר בשל סיבות מוצדקות (על פי "שיטת המנות"), ולתת הזדמנות נוספת ללמידה ולשיפור הציון. רשאי לגשת למועד ב' תלמיד אשר:

נעדר ממועד א' בשל סיבה מוצדקת.

נכשל במועד א' (פחות מציון 55).

המורה ישקלל את ציון מועד א' (20%) עם ציון מועד ב' (80%).

תלמיד שנעדר מבחינות בשל מחלה ימציא על כך אישור מחלה למחנך  הכיתה.

מועד ב' יכלול  את כל החומר עד למועד הבחינה.

מבחני מועד ב' יהיו שכבתיים ומשולבים בלוח המבחנים השוטף (אחד בכל רבעון).  מועד המבחנים יפורסם בתחילת המחצית יחד עם לוח המבחנים הרגיל.

נוהל הגשת ערעור על ציון בחינה:

ערעור על ציון בחינה יוגש בכתב למורה המקצועי לא יאוחר מחמישה ימים מיום החזרת המבחן לתלמיד.

לטופס הערעור יש לצרף את המבחן המקורי.

תשובת הערעור תימסר עד שבוע  מהגשתו .

הציון שיינתן בערעור,  הוא הציון הקובע , גם אם הוא נמוך מהציון המקורי . 

התשובה על הערעור  תלווה  בחתימות הסגנית/ הרכזת הפדגוגית/רכז המקצוע ותוחזר באמצעות המורה המלמד את התלמיד. תשובת הערעור הינה סופית ולא ניתנת לערעור נוסף.

 

שמירה על טוהר הבחינות:

ב. חל איסור על העברת ציוד מתלמיד לתלמיד במהלך המבחן. (יש לדאוג להבאת כל הציוד הנדרש לכתיבת המבחן)

ג. במהלך המבחן יש להניח את התיק בקדמת הכתה. אין להשאיר טלפונים ניידים על השולחן.

ד. את המבחן יש לכתוב בעט בצבע כחול או שחור בלבד.

ה. אין להשתמש בטיפקס (שימוש בטיפקס או בעפרון מונע מהתלמיד הגשת ערעור).

ו. אחזקה או שימוש בנייד בעת בחינה דינו כדין העתקה במבחן ופגיעה חמורה בטוהר הבחינות.

ז. אין לצאת בזמן המבחן מן הכיתה לכל מטרה שהיא (במקרה מיוחד רק עם לווי).

ח. תלמיד המסיים את המבחן לפני תום השיעור יישאר בכיתה ויתנהל באופן שלא יפריע לתלמידים האחרים להתרכז בכתיבת המבחן.

ט. לאחר שמסר התלמיד את המבחן ויצא מהכיתה, לא יוכל לקבל את שאלון הבחינה בשנית.

י. תלמיד אשר נרשמה לו הערת טוהר בחינה במשך הבחינה מסתכן בהפחתה מציון הבחינה של 5-10 נקודות על פי שיקול דעתו של המורה המשגיח בעת הבחינה.

 

תלמיד אשר לא ינהג בהתאם לטוהר הבחינות, מבחנו יפסל והוא לא יהיה זכאי לבחינה נוספת. כמו כן, ציון ההתנהגות יורד.

 

 

10. נהלי קביעת ציונים:

א. הגדרות:

ציון מחצית : הציון שנקבע על ידי המורה המלמד ונכתב בתעודת התלמיד בסוף המחצית.     

ציון שנתי : ממוצע של שני ציוני המחצית המופיעים בתעודת התלמיד.

בחינה מסכמת/ בחינת מתכונת : בחינה המקיפה את כל התכנים שנלמדו במקצוע והיא במתכונת בחינת הבגרות. 

ציון בית-ספרי : ציון שנשלח למשרד החינוך לפני בחינות הבגרות ומשקף את ידיעות התלמיד במקצוע הנלמד. הציון בית ספרי הוא ציון שנועד לשקף את למידתו של התלמיד בתקופת הלמידה במהלך השנה או השנתיים הקודמות לבחינה, לתת ביטוי להישגיו הלימודיים ולהגביר את ההנעה של שלו ללמוד במסגרת הכיתתית.

קביעת הציון בתעודה:

בתהליך הלמידה משולבים מבחנים, בחנים וחלופות בהערכה, שבאמצעותם נית ןלבחון את ידיעותיו של התלמיד בחומר הלימודים שנלמד בכיתה והם מהווים בסיס לתוכנית עבודה להמשך הלמידה.

הישגיו של התלמיד אינם נמדדים אך ורק לפי ציוני המבחנים, אלא גם על פי תפקודו בבית הספר. (ציון ה"תלמידאות"). תפקוד הוא מושג רחב יותר הכולל קריטריונים נוספים כגון הבאת ציוד, הכנת שיעורים, מילוי מטלות, הקשבה ולמידה, מילוי הוראות המורים וכד'. ציון התלמידאות יהווה 10% מהציון בכל מחצית.

עם פתיחת שנת הלימודים יובאו לידיעת התלמיד מהן דרישותיו של כל מורה במקצוע שהוא מלמד, ומהם הקריטריונים שעל פיהם ייקבע הציון באותו מקצוע

כאמור, הציון יורכב משקלול אירועי ההערכה, ציון המורה הפרטני במידה והתלמיד שובץ ומציון תלמידאות. הציון הסופי הוא שקלול של הציון המוזכר בסעיף זה, יחד עם ציון הנוכחות.

קביעת הציון הבית ספרי ("ציון ההגשה לבגרות") לתלמידים הניגשים לבחינות הבגרות:

כדי לשמור על אחידות ועל שוויון במתן ציונים לתלמידים ובהערכתם, קביעת הציון הבית ספרי תקבע על פי קריטריונים אחידים וברורים. קביעת הציון הבית ספרי הנה באחריות המורה המקצועי. המורה המקצועי יעביר את הציונים הבית-ספריים לרכז המקצוע ולרכז הפדגוגי לצורך בקרה, לפני פרסומם לתלמידים ולפני מסירתם לרכזת בחינות הבגרות.

במקרה שהמקצוע נלמד בשנה אחת, יורכב הציון הבית-ספרי כדלהלן:

70% : הציון השנתי.                        

30% : ציון בחינת המתכונת / הבחינה המסכמת.

במקרה שהמקצוע  הנלמד נלמד במשך יותר משנה אחת, הציון יכלול גם את הציונים של השנים הקודמות. 

כל חריגה מנוהל זה דורשת את אישור הרכזת הפדגוגית הבית ספרית.

נוהל הגשת ערעור על ציון בית ספרי:

המורים המקצועיים יימסרו לרכזת בחינות הבגרות את הציון הבית ספרי לא יאוחר משבעה ימים לפני בחינת הבגרות.

בית הספר יידע את התלמיד על הציון הבית ספרי לא יאוחר מחמישה ימים לפני בחינת הבגרות. פרסום הציון יתבצע באמצעות תוכנת ה"סמארט סקול". פרסום הציון הוא באחריות המורה המקצועי. האחריות על בדיקת הציון מוטלת על התלמיד.

לכל תלמיד הזכות לערער על הציון הבית ספרי. אם התלמיד סבור כי הציון שניתן לו אינו משקף את הישגיו לאורך השנה, יש באפשרותו לערער על ציון זה עד 3 ימים לפני מועד מסירת הציונים למשרד החינוך.

הערעור יהיה מנומק ויוגש למורה המקצועי בכתב.

ועדת הערעור תכלות את מנהלת בית הספר או נציג מטעמה, מחנך הכיתה והמורה המקצועי הנדון.

החלטת הועדה תימסר לתלמיד לכל המאוחר יום לפני מועד שיגור הציונים למשרד החינוך.

מאחר והציונים השנתיים נמסרים למשרד החינוך באופן מקוון, לא תהה אפשרות לערער לאחר ששוגרו הציונים.

11. שקיפות ובקרה

תוכנת  הסמארט סקול מהווה כלי לשקיפות ובקרה מידית להורים ולתלמידים. שימוש מושכל באמצעי זה יאפשר לכם, תלמידים והורים, להתעדכן בזמן אמת וליצור תקשורת עניינית עדכנית עם הצוות החינוכי.

קביעת פגישות אישיות : כל תלמיד  והורה רשאי ומוזמן לקבוע פגישה עם אנשי הצוות החינוכי של בית הספר.  על מנת שתתאפשר שיחה מכבדת  ותשומת לב מרבית, יש לתאם מועד לפגישה במזכירות ביה"ס .

12. מנהיגות תלמידים:

קריית החינוך "פארק המדע" מעודדת מעורבות של תלמידים בחיי ביה"ס ומזמינה אותם להשתתף במועצת התלמידים אשר מהווה את הגוף המייצג אותם.

בראשית שנת הלימודים תבחר כל כיתה נציג אחד או שניים למועצת התלמידים. הבחירה תעשה בדרך דמוקרטית לאחר פעילות מכינה עם מחנך הכיתה.

 מועצת התלמידים תלווה ע"י מלווה מועצת תלמידים. 

מימוש ההחלטות של מועצת התלמידים טעון אישור הנהלת ביה"ס.

מועצת התלמידים תקיים את פעילותה מחוץ לשעות הלימודים. במקרים מיוחדים ובאישור ההנהלה, תתקיים פעילות המועצה בזמן הלימודים.

היעדרויות חוזרות מישיבות  יביאו לביטול חברות במועצה.

במקרה של הפרת משמעת חמורה הנהלת בית הספר יכולה להחליט על ביטול חברות במועצה.

  • Facebook Social Icon

חפשו אותנו גם בפייסבוק  

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now