top of page

Acerca de

A land connecting to the sea

גיאוגרפיה אדם וסביבה

תיאור המגמה

מקצוע "גאוגרפיה-אדם וסביבה" עוסק בראייה מערכתית של מכלול התופעות והתהליכים הפיזיים והאנושיים במרחב וניתוח קשרי הגומלין ביניהם מתוך טיפוח ערכים חברתיים וסביבתיים. תחום הדעת מזמן דיון בסוגיות אקטואליות שעל סדר היום הלאומי והעולמי בתחומי סביבה, חברה, תרבות, כלכלה, תכנון אזורי, אסונות טבע, שינויי אקלים, ועוד.

בלימודי מסלול גיאוגרפיה נלמד על חקר פני כדור הארץ והמרחב שבו בני האדם חיים. נעסוק בהרחבה גם במדינת ישראל והמזרח התיכון, במאפיינים המייחדים אותם והמשותפים להם ולמדינות העולם.

WhatsApp Image 2022-12-04 at 18.35.27.jpeg

במסגרת המסלול נלמד מספר נושאים:

 • כדור הארץ והסביבה, בחלק זה נעסוק בפני כדור הארץ, בתהליכים המתרחשים בו וכן בהשפעת האדם על הכדור. נעשוק בסוגיות סביבתיות אקטואליות, שינויי האקלים התמודדות עם שינויים במשאבי הטבע, רעידות אדמה, סופות הרסניות ועוד.

 • ארץ ישראל, בחלק זה נלמד על מיקומה של ישראל במרחב הגאוגרפי, השפעות גאופוליטיות, אקלים, גאולוגיה לצד השפעות אנושיות, כלכליות התיישבותיות וסביבתיות.

 • מזרח תיכון, "השכונה שלנו" מה מרכיב אותה ומה חשיבותה בעולם.

 • נתי"ב, ניתוח תופעות גאוגרפיות במרחב, התמודדות עם ניתוח גאוגרפי של אזורים שונים בעולם.

 

מבנה בחינת הבגרות

 • בחינת הבגרות החיצונית, היא מתוקשבת, עתירת מדיה.
  •    40% עבודה במסגרת כדור הארץ והסביבה – ציון פנימי
  •    60% בגרות חיצונית בארץ ישראל, מזרח תיכון ונתי"ב

תנאי קבלה

 • ממוצע מעל 70 במקצועות רבי מלל.

 • ציון התנהגות: א’.

bottom of page