top of page

Acerca de

ביולוגיה.jpg

ביולוגיה

תיאור המגמה

הביולוגיה היא מדע הקשור כמעט לכל תחומי החיים, ומהווה בסיס להבנת נושאים אקטואליים שבהם עוסקים בעיתונות ובתקשורת מידי יום. חידושים שונים בתחומי הגנטיקה, התזונה, הרפואה, ביוטכנולוגיה וחקלאות הם פרי מחקרים בתחומים שונים בביולוגיה. לימוד והבנת נושאים שונים בביולוגיה מפתחים כישורי חשיבה ונותנים כלים להבנת העולם הסובב אותנו. במסגרת הלימודים במגמה התלמידים יכירו נושאים שונים ויתמודדו עם שאלות ערכיות וחברתיות הנובעות מההתפתחות המדעית בתחומים אלו. התלמידים יעסקו בקריאת מאמרים מדעיים וניתוחם, יכירו מחקרים מדעיים וחידושים בתחום הביולוגיה.
 

תכנית הלימודים במגמת ביולוגיה כוללת:
לימוד נושאי חובה: תהליכים בתא, תורשה, גוף האדם ואקולוגיה + נושא העמקה: מיקרואורגניזמים: חיידקים ונגיפים .
התנסות במעבדה .
ביוחקר – ביצוע חקר על ידי התלמידים.
קריאת מאמרים מדעיים.
עיבוד כמותי של נתונים ודיווח עליהם.

תנאי קבלה

  • ציון 80 ומעלה במדעים

  • מתמטיקה הקבצה א’ בציון 70 ומעלה. או הקבצה ב’ בציון 90 ומעלה.

  • ציון התנהגות: א’

bottom of page