top of page

Acerca de

Lab Experiments

כימיה

תיאור המגמה

הכימיה נוגעת בכל תחום בחיי היומיום שלנו. בגוף החי, בצומח ובדומם סביבנו, מתרחשים תהליכים כימיים ללא הרף. לימודי הכימיה מציעים לתלמידים הבוחרים בכימיה, מסע מרתק בהתפתחות מדע הכימיה והבנה מעמיקה יותר באבני היסוד של חיינו. הלימודים מהווים בסיס ללימודי המשך בתחומים רבים כגון: רפואה, רוקחות, היי- טק בכימיה, ביוטכנולוגיה, הנדסה כימית וביוכימיה. נושאי הלימוד העיקריים במגמה הם: מושגי יסוד בכימיה, מבנה וקישור, חומרים ותגובות כימיים ונושאי בחירה נוספים. הלימודים במגמה משלבים לימודים עיוניים ולימודי חקר במעבדה.

תנאי קבלה

  • ציון 80 ומעלה במדעים

  • מתמטיקה הקבצה א’ בציון 70 ומעלה. או הקבצה ב’ בציון 90 ומעלה.

  • ציון התנהגות: א’

bottom of page